Organisationen

CORS är ett forskningscentrum som tillhandahåller forskningsinfrastrukturer för komparativ samhällsforskning. Fokus i CORS forskning är att studera hur människors beteenden, värderingar, attityder, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt mellan länder.

CORS ansvarar för den svenska representationen av tre av världens främsta komparativa surveyundersökningar: European Social Survey (ESS), The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) samt International Social Survey Programme (ISSP).

Nationellt finansieras ESS, SHARE och ISSP för närvarande av Vetenskapsrådet och Umeå Universitet.

Vid sidan av att bedriva egen forskning och datainsamling sprider CORS kunskap om komparativ samhällsforskning genom seminarier, konferenser, kurser och populärvetenskapliga publikationer.