Organisationen

CORS är ett forskningscentrum som tillhandahåller forskningsinfrastrukturer för komparativ samhällsforskning. Fokus i CORS forskning är att studera hur människors beteenden, värderingar, attityder, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt mellan länder.

CORS ansvarar för den svenska representationen av fem av världens främsta komparativa surveyundersökningar: European Social Survey (ESS),  European Values Study (EVS), International Social Survey Programme (ISSP), The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) och Svenska valforskningsprogrammet (SNES). I CORS organisation ingår även Laboratory of Opinion Research som genomför datainsamlingar via webbenkäter med särskilt fokus på experiment och panelstudier.

Nationellt finansieras CORS och dess ingående infrastrukturer av Vetenskapsrådet, Umeå Universitet, Göteborgs Univesitet och Mittuniversitetet.

Vid sidan av att bedriva egen forskning och datainsamling sprider CORS kunskap om komparativ surveyforskning genom seminarier, konferenser, kurser och populärvetenskapliga publikationer.