European Social Survey (ESS) är en forskningsinfrastruktur som studerar människors attityder, värderingar och beteenden i olika europeiska länder. Sedan starten 2001 har undersökningen genomförts vartannat år genom att ett slumpmässigt urval av 1500 eller 800 personer i varje land, beroende på folkmängd, intervjuas om deras attityder, värderingar och beteenden. Enkäten som ligger till grund för intervjuerna tas fram gemensamt av ESS medlemsländer, med internationella arbetsgrupper bestående av forskare och experter på undersökningsmetodik, och översätts sedan till olika språk. Vissa delar av enkäten anpassas också för att passa in i en nationell kontext, såsom frågor kring religion, politiska partier och utbildning. ESS utformades ursprungligen för att kunna studera utvecklingen av attityder och värderingar i Europa över tid och studien innehåller frågor inom många olika ämnesområden. Undersökningen består av två delar med frågor; en återkommande basmodul och en roterande modul som fokuserar på två specifika teman vid varje omgång. ESS innehåller alltid frågor kring:

 • Medieanvändning
 • Hälsa och välmående
 • Tillit till institutioner och politiskt styre
 • Utbildning och arbete
 • Social tillit och socialt kapital
 • Religion
 • Hushållssammansättning
 • Samhällsengagemang och demokrati
 • Social tillhörighet
 • Politiskt engagemang och politiska värderingar
 • Sociodemografiska faktorer
 • Migration och brottslighet
 • Mänskliga värderingar

Varje omgång undersökningen genomförs så ställs även frågor utifrån de två teman som valts ut som viktiga att fokusera mer på, det kan handla om ämnen som är aktuella i samhället och som behöver lyftas fram. De ämnen som har ingått i en eller flera omgångar av ESS studien är:

 • Genus och jämställdhet mellan könen
 • Digitala sociala kontakter inom arbetsliv och familj
 • Immigration
 • Samhälleligt engagemang
 • Hälsa och hälsovård
 • Ekonomisk moral
 • Familj, arbete och välbefinnande
 • Livsfaser
 • Personligt och socialt välbefinnande
 • Välfärd
 • Åldrande
 • Tillit till rättsväsendet, främst polis och domstolar
 • Demokrati
 • Social ojämlikhet inom hälsa
 • Klimatförändringar och energiförsörjning
 • Rättvisa och fördelning i Europa

I en tid av stora samhällsomvälvande förändringar såsom globalisering, migration, välfärdsreformer och klimatförändringar, har betydelsen av att förstå människors värderingar, attityder och beteenden blivit allt större för möjligheterna att förstå ocg förklara vår samtid. ESS har över tid sedan starten 2001 etablerat sig som den viktigaste och mest tillförlitliga informationskällan gällande människors värderingar, attityder och beteenden för forskare, politiska beslutsfattare, massmedia och analytiker. Den stora omfattningen av ämnesområden som ESS täcker in, tillsammans med en gedigen kvalitetssäkring, standardisering och dokumentering samt den allmänna tillgängligheten och snabbheten med att producera data har bidragit till undersökningens framgångar.

Data från ESS får användas utan kostnad för icke-kommersiella ändamål, vilket möjliggör en bred användning av de insamlade datamaterialen.

European Research Infrastructure Consortium

European Social Survey blev en ERIC (European Research Infrastructure Consortium) i november 2013. En ERIC är en juridisk form som administreras av EU-kommissionen. Sverige är medlem sedan 2012 och den svenska noden ingår i CORS.

European Social Survey är en akademiskt driven surveyundersökning och dess centrala vetenskapliga styrning leds av Rory Fitzgerald vid City, University of London, Storbritannien, med stöd från sju andra partnerinstitutioner:

Läs mer om European Social Survey på ESS ERICs webbplats.

 

Tillgång till data från ESS

Hur får jag tillgång till data från ESS-undersökningen för att göra egna analyser?

Data från ESS får användas utan kostnad för icke-kommersiell användning. Du får tillgång till både data och dokumentation från ESS Data Portal som du kan nå via ESS ERICs webbplats.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring ESS eller behöver hjälp med användarstöd.

Mikael Hjerm

Professor vid sociologiska institutionen
Umeå universitet
Nationell koordinator ESS

+46 (0)90 786 95 17

Filip Fors Connolly

Forskningssamordnare för ESS och SHARE vid sociologiska institutionen
Umeå universitet

+46 (0)90 786 78 25

Anna Brydsten

Forskare vid sociologiska institutionen
Umeå universitet

+46 (0)90 786 91 34