UmU-barometern: En longitudinell kohortstudie av universitetsstudenter

UmU-barometern är en longitudinell studie som inleddes hösten 2020. Syftet med UmU-barometern är att ge ökad kunskap om vad studenter tycker i viktiga frågor under studietiden. Fokus ligger på samhälleliga attityder samt synen på andra människor och deras aktiviteter, men undersökningen rymmer även frågor om politik, miljö samt frågor om studenterna och deras utbildning.

Undersökningen genomförs av Sociologiska institutionen vid Umeå universitet, och innebär att deltagarna ombeds att besvara en kortare enkät en gång per termin genom hela studietiden. Undersökningens åttonde och sista omgång är planerad till våren 2024. Du kan läsa mer om resultaten från tidigare omgångar av undersökningen i rapporterna nedan.

 

Resultat från UmU-barometerns fyra första omgångar

Läs mer om resultaten från studien i rapporten ”UmU-barometern. Resultat från omgång 1 till 4”.

Se här för tidigare rapporter

Du kan läsa mer om resultaten från tidigare omgångar av Umu-barometern nedan.

Våren 2021

Våren 2021 genomfördes UmU-barometerns andra omgång. Du kan läsa mer om resultaten från studien i rapporten ”Resultat från UmU-barometer – Våren 2021″.

Hösten 2020

Hösten 2020 genomfördes Umu-barometern för första gången och resultaten från studien kan du läsa mer om i rapporten ”Resultat från Umu-barometer – Hösten 2020”.

Till dig som inbjudits att delta i UmU-barometern

Alla individer som är nyantagna till ett program eller en kurs vid universitetet får en förfrågan via mejl om att delta i UmU-barometern. Om du väljer att delta i undersökningen kommer du att bli tillfrågad om att svara på en kortare enkät en gång per termin och svaren kommer att länkas till uppgifter om utbildningsprogram och avklarade kurser. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten publiceras endast i form av siffror i tabeller. Vad någon enskild person svarat framgår aldrig av tabellerna. Se även UmU-barometerns datasäkerhetsyttrande nedan.

Din medverkan är frivillig, men för att få tillförlitliga resultat är det viktigt att alla utvalda personer är med. De frågor som ställs är inte svåra att svara på och de flesta tycker att frågorna är intressanta och givande. Det finns inga rätta eller felaktiga svar utan bara vad DU tycker.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta någon av oss som arbetar med UmU-barometern om du har frågor eller vill veta mer om undersökningen.

Mikael Hjerm

Professor och undersökningsansvarig

mikael.hjerm@umu.se

 

Andrea Bohman

Fil. Dr.

andrea.bohman@umu.se

 

 

Maureen Eger

Docent

maureen.eger@umu.se

 

 

Jeffrey Mitchell

Fil. Dr.

jeffrey.mitchell@umu.se

 

 

 

UmU-BAROMETERN DATASÄKERHETSYTTRANDE

UmU-barometern är en undersökning om samhälleliga attityder, åsikter och beteenden bland studenter vid Umeå universitet

Att skydda din personliga information är viktigt för oss. Den här texten beskriver vad vi gör med den information som vi samlar in och lagrar.

Varför kontaktar vi dig?

Du har blivit antagen för studier vid Umeå universitet. Alla individer som är nyantagna till ett program eller kurs vid universitetet får förfrågan om att delta i denna undersökning.

Ditt deltagande i UmU-barometern

I enkäten ställer vi ett antal frågor om dina åsikter, men också några mer faktabaserade frågor. Vi kommer att ställa frågor om andra människor, politik och om dina åsikter kring samhällsfrågor samt om dig själv. Dina svar från enkäten kommer att lagras elektroniskt.

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Du har möjlighet att själv bestämma vilka frågor du vill besvara, och du kan avbryta undersökningen när som helst utan att ge någon förklaring.

Om du beslutar dig för att inte delta

Om du av någon anledning beslutar dig för att inte delta i undersökningen behöver du inte göra någonting.

Vad händer med den insamlade informationen?

  • Vi kommer att behandla all information om dig strikt konfidentiellt och i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och nationella dataskyddslagar.
  • Endast Umeå Universitet kommer att ha tillgång till dina kontaktuppgifter, vilket är den e-postadress du registrerat i LADOK. De ansvariga forskarna har inte tillgång till din e-postadress.
  • När undersökningen är avslutad kommer dina svar lagras på Umeå Universitets datainsamlingsplattform (DIP). För mer information: https://manual.its.umu.se/vad-ar-dip/

Endast de fyra, nedan, namngivna forskarna har tillgång till dina och andras svar.

  • Din e-postadress raderas när datainsamlingen är klar, senast december 2023.
  • Resterande delar av det insamlade datamaterialet kommer att sparas på Svensk Nationell Datatjänst (SND) under en obestämd tidsperiod. Dessa data kommer att vara tillgängliga för vetenskapliga studier av forskare.
  • Det finns en möjlighet, även om det är osannolikt, att viss information (till exempel ålder och studieprogram) kan gå att kombinera på ett sätt som skulle kunna identifiera dig. Dylik information kommer därför att aggregeras innan data tillgängliggörs för andra forskare. Till exempel kommer studieprogram och liknande att kodas så att bara information om fakultet är känd. Ålder kommer att grupperas. Tillgång till data kommer bara att ges till forskare efter att deras ansökan blivit godkänd och avtal om konfidentialitet är på plats.
  • Resultatet från undersökningen kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.
  • Vi kommer att anstränga oss så mycket som möjligt för att ingen deltagare ska kunna identifieras i undersökningens resultat eller i någon publikation som baseras på undersökningen.

Dina rättigheter

Så länge som vi kan identifiera dig i resultaten från UmU-barometern (dina svar på enkäten), har du rätt att bestrida användningen av dina personliga data. Du kan begära ett s.k. registerutdrag och få dina uppgifter utlämnade i elektroniskt format mot en administrativ kostnad. Du har även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan under vissa omständigheter begära att uppgifter raderas, få felaktiga uppgifter rättade samt begära att behandlingen begränsas och i övrigt invända mot att dina personuppgifter behandlas. När uppgifter som din e-post har tagits bort kommer det inte längre gå att ta bort den information du gett oss. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats, https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/for-medborgare—dina-rattigheter2/.

Om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt kan du lämna klagomål till Datainspektionen, https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/.

Vem är ansvarig?

Professor Mikael Hjerm vid sociologiska institutionen är ansvarig för undersökningen. Övriga deltagande forskare är Docent Maureen Eger, Fil Dr. Andrea Bohman samt Fil. Dr. Jeffrey Mitchell, alla verksamma vid sociologiska institutionen vid Umeå Universitet.

Vilka organisationer är involverade?

Sociologiska institutionen samt Umeå Universitet som står för lagringen av dina svar.

Vad ger oss rätt att samla in personliga data från dig?

Den legala basen för UmU-barometern är att undersökningen är en uppgift som genomförs i allmänhetens intresse och som är nödvändig för forskning och arkiveringsändamål i enlighet med Dataskyddsförordningen och nationell lagstiftning.

Det är Umeå universitet som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Kontaktuppgifter till Umeå universitet är Umeå universitet, 901 87 Umeå, registrator@umu.se, 090-786 50 00. Umeå universitet har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet nås på pulo@umu.se eller genom universitetets växel 090-786 50 00.

Du kan även kontakta den ansvariga för forskningsprojektet:

Mikael Hjerm, sociologiska institutionen, Umeå Universitet,

E-post: mikael.hjerm@umu.se

Telefon: 090 786 95 17

Nationell tillsynsmyndighet för datasäkerhet:

Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Telefon: 08 657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se