Surveyundersökningar

Inom CORS finns några av de största och mest välkända surveybaserade forskningsprogrammen i Sverige, och några av dessa är noder för svensk medverkan i internationella forskningsinfrastrukturer. Många av surveyundersökningarna möjliggör värdefulla jämförelser mellan Sverige och andra länder. Nästan all data från de olika studierna kan du få tillgång till och använda utan kostnad.

European Social Survey (ESS) är en surveyundersökning som studerar människors attityder, värderingar och beteenden i mer än 30 europeiska länder, varav Sverige är ett. Studien har genomförts vartannat år sedan starten 2001.

European Values Study (EVS) är en omfattande surveyundersökning som studerar och beskriver mänskliga värderingar. Studien ger insikter om europeiska medborgares idéer, preferenser, attityder, värderingar och åsikter. Undersökningen fokuserar på ämnen som familj, arbetsliv, miljö, livsuppfattning, nationell identitet, religion, politik och samhälle. 

International Social Survey Programme (ISSP) är ett internationellt forskningsprogram som varje år genomför en surveyundersökning med frågor kopplade till olika samhällsvetenskapliga områden. Frågorna i undersökningen anpassas för att möta förändringar i samhället och handlar om bland annat familj och könsroller, sociala nätverk, arbete, miljö, hälsa, politik, sport och fritid.

Medborgarpanelen är en forskningsinfrastruktur vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som hjälper forskare att samla in data. Med omkring 75 000 aktiva deltagare kan Medborgarpanelen erbjuda en heltäckande tjänst för såväl forskningsprojekt som myndigheter som vill ställa sina forskningsfrågor till en redan intresserad publik.

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförs i 27 europeiska länder samt i Israel och som omfattar 140 000 individer, i åldrarna 50 år och äldre, i bland annat Sverige.

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen. Undersökningen fokuserar på bland annat arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala och ekonomiska förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa bland människor över 50 års ålder.

Det svenska Valforskningsprogrammet (SNES) finns vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende samt tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin.

Syftet med forskningen är bland annat att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Vi spårar och följer trender i svensk valdemokrati och gör jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Nationellt finansieras CORS av

Vetenskapsrådet, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet.