European Values Study

Europeiska värderingsstudien (EVS) är en omfattande undersökning som studerar och beskriver grundläggande mänskliga värderingar. Studien ger insikter om europeiska medborgares idéer, övertygelser, preferenser, attityder, värderingar och åsikter. Det är en unik undersökning av hur européerna tänker kring livet, familj, arbete, religion, politik och samhälle.

EVS startade 1981, då tusen medborgare i vart och ett av de dåvarande medlemsstaterna i EU samt ytterligare ett antal länder såsom Sverige intervjuades med hjälp av standardiserade frågeformulär. Nio år senare genomfördes undersökningen igen och denna gång i fler länder. Den fjärde vågen 2008/2009 omfattade inte mindre än 47 europeiska länder/regioner, från Irland i väst till Azerbajdzjan i öst och från Portugal i syd till Sverige i norr. Sammanlagt intervjuades cirka 70 000 personer i Europa. Den senaste undersökningen genomförs under 2017/2018 och ämnar omfatta lika många europeiska länder som den föregående studien.

En rik akademisk litteratur har skapats kring den ursprungliga och de efterföljande undersökningarna och många har använt resultaten. Fördjupade analyser av resultaten från de fyra första undersökningarna, med avseende på Väst- och Centraleuropa, förstärkte intrycket av att en djupgående omvandling av modern kultur håller på att ske, även om dessa förändringar sker med olika hastighet i olika länder. Kulturella och sociala förändringar förefaller vara beroende av den socioekonomiska utvecklingen samt de historiska faktorer som är specifika för varje land. Den senaste och nu pågående undersökningsomgången kommer att kunna ge ytterligare insikter kring förändringsprocesser och stabilitet i människors värderingar.

Den centrala frågan för EVS är om värderingar förändras i det moderna europeiska samhället, i vilken utsträckning dessa förändringar sker och i sådana fall i vilken riktning förändringarna sker. Omfattningen av mänskliga värderingar som studeras är stor och några av de studerade områdena inbegriper familj, äktenskap, barn och villkorslös kärlek; samhälle, sociala nätverk, solidaritet och tolerans; politiskt intresse, engagemang och demokrati; välmående, lycka och tillfredsställelse med livet; arbete samt religion, betydelsen av Gud och traditionella trosuppfattningar. Den femte omgången av undersökningen som pågår under 2017/2018 har ett speciellt fokus på social sammanhållning och integration.

Många av frågorna i EVS har ställts återkommande gånger vilket möjliggör studier av förändringar över tid på de viktigaste dimensionerna inom EVS. Med den femte datainsamlingen kommer EVS att vara en unik källa till undersökningar som rör trender och förändringar i värderingar under de senaste fyra decennierna. Spektrumet av potentiella forskningsfrågor är väldigt brett och möjliggör både studier av enskilda länder över tid eller jämförande studier mellan europeiska länder.

 

Tillgång till data från EVS

Hur laddar jag ner data från EVS-undersökningen för att kunna göra egna analyser?

1.

Det tyska forskningsinstitutet Leibniz Institute for the Social Sciences – GESIS tillhandahåller datafiler för EVS. För att få tillgång till dessa behöver du först registrera dig hos GESIS

2.

När du registrerat dig och fått en lösenord så kan du välja vilken eller vilka datafiler som du vill ladda ner.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring EVS eller behöver hjälp med användarstöd.

Vem arbetar med EVS i Sverige?

Den svenska noden EVS-S finns vid Mittuniversitetet. Nationell koordinator är Stefan Dahlberg.

Stefan Dahlberg

Nationell koordinator EVS-S

stefan.dahlberg@miun.se