European Values Study (EVS) är en omfattande surveyundersökning som studerar och beskriver grundläggande mänskliga värderingar. Studien ger insikter om europeiska medborgares idéer, övertygelser, preferenser, attityder, värderingar och åsikter. Det är en unik undersökning av hur européerna tänker kring livet, familj, arbete, religion, politik och samhälle.

EVS startade 1981, då tusen medborgare i vart och ett av de dåvarande medlemsstaterna i EU samt ytterligare ett antal länder såsom Sverige intervjuades med hjälp av standardiserade frågeformulär. Nio år senare genomfördes undersökningen igen och denna gång i fler länder. Nu genomförs undersökningen vart nionde år i ett varierande antal länder.

En rik akademisk litteratur har skapats kring den ursprungliga och de efterföljande undersökningarna och många har använt resultaten. Fördjupade analyser av resultaten från de fyra första undersökningarna, med avseende på Väst- och Centraleuropa, förstärkte intrycket av att en djupgående omvandling av modern kultur håller på att ske, även om dessa förändringar sker med olika hastighet i olika länder. Kulturella och sociala förändringar förefaller vara beroende av den socioekonomiska utvecklingen samt de historiska faktorer som är specifika för varje land. Den senaste undersökningsomgången och framtida undersökningar kommer att kunna ge ytterligare insikter kring förändringsprocesser och stabilitet i människors värderingar.

Den centrala frågan för EVS är om värderingar förändras i det moderna europeiska samhället, i vilken utsträckning dessa förändringar sker och i sådana fall i vilken riktning förändringarna sker. Omfattningen av mänskliga värderingar som studeras är stor och några av de studerade områdena inbegriper familj, äktenskap, barn och villkorslös kärlek; samhälle, sociala nätverk, solidaritet och tolerans; politiskt intresse, engagemang och demokrati; välmående, lycka och tillfredsställelse med livet; arbete samt religion, betydelsen av Gud och traditionella trosuppfattningar. Den femte omgången av undersökningen som genomfördes under 2017/2018 hade ett speciellt fokus på social sammanhållning och integration.

Många av frågorna i EVS har ställts återkommande gånger vilket möjliggör studier av förändringar över tid på de viktigaste dimensionerna inom EVS, som har blivit en unik källa till undersökningar som rör trender och förändringar i värderingar under de senaste fyra decennierna. Spektrumet av potentiella forskningsfrågor är väldigt brett och möjliggör både studier av enskilda länder över tid eller jämförande studier mellan europeiska länder.

 

Tillgång till data från EVS

Hur får jag tillgång till data från EVS-undersökningen för att kunna göra egna analyser?

Forskningsdata och dokumentation från EVS-undersökningarna publiceras med öppen tillgång och kan nås från EVS webbplats.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring EVS eller behöver hjälp med användarstöd.

Stefan Dahlberg

Professor vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
Mittuniversitetet
Nationell koordinator EVS

+46 (0)10  142 81 98