Student

Söker du datamaterial att studera och analysera inför uppsatser eller examensarbeten? Surveyundersökningarna ESS, EVS, ISSP, SHARE och SNES/CSES kan du ladda ner utan kostnad och baserat på dessa kan du göra kvantitativa analyser av ett stort antal samhällsvetenskapliga frågeställningar. Läs mer om undersökningarna samt hur du laddar ner dem genom att navigera i menyerna ovan.

 

CORS uppsatstävling 2018-2019

CORS  utlyser ett uppsatspris om 10 000 kr.  Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en fördjupad förståelse av skillnader mellan länder avseende attityder, beteenden, hälsa eller livskvalitet. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat, magister och master-uppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2018 samt vårterminen 2019. Analyserna i uppsatsen måste baseras på data från någon av surveyundersökningarna ESS, EVS, ISSP, SHARE eller CSES. Två eller fler länder ska jämföras i analyserna.

När du skickar in din uppsats skall även följande bilagor bifogas:

  • En motivering som beskriver uppsatsens vetenskapliga bidrag
  • Vidimerade kopior på betyg för uppsatsen
  • Kontaktuppgifter till uppsatsens författare och handledare (både telefon, adress och e-post).

Din uppsats med ovanstående bilagor skall vara oss till handa via e-post senast den 30 Juni 2019. Skicka uppsatsen med bilagor till filip.fors@umu.se.

En förutsättning för att priset till tävlingen delas ut är att minst fem tävlingsdeltagare skickat in sina uppsatser till CORS innan deadline.