Möjligheter att utveckla en global internetbaserad surveyundersökning

03 feb 2020

European Social Survey (ESS) har publicerat en rapport om internationella samarbetsmöjligheter för att utveckla en global internetbaserad surveyundersökning.   

I december 2019 anordnades ett seminarium där representanter för olika nationella surveyundersökningar träffades. Gemensamt för de olika undersökningarna är att de använder sig av webbpaneler för att samla in enkätdata. På seminariet berördes de bekymmer som finns med surveyundersökningar där man använder sig av intervjuer, huvudsakligen vikande svarsfrekvenser, ökande kostnader och svårigheter att hitta företag som kan genomföra fältarbetet med att intervjua respondenter. Målsättningen med seminariet var att kartlägga vilka webbpanelbaserade surveyundersökningar som finns runt om i världen samt ta upp vilka möjligheter, men också utmaningar, som finns för att kunna samarbeta internationellt.

I den efterföljande rapporten ”Collaborative Action Plan: Report on Opportunities for International Collaboration” beskrivs de utmaningar som finns med att utforma en global panelstudie, bland annat frågor kring finansiering, representativitet, dataskydd samt harmonisering av metodologi.

Men rapporten tar även upp de möjligheter och fördelar som en global webbpanel skulle medföra, såsom tillgång till data från fler länder samt säkerställandet av en vetenskaplig minimistandard för urval och datainsamling.

Både seminariet och rapporten är resultat från projektet ”European Research Infrastructures in the International Landscape (RISCAPE)” som finansierades av Horisont 2020, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Du kan läsa mer på European Social Survey’s webbplats, där du även finner rapporten i sin helhet.

Senaste nytt

SHARE – Återblick och planer för framtiden

SHARE – Återblick och planer för framtiden

I utgåvan av SHARE-ERIC Annual Activity Report 2021 – 22 beskrivs det gångna året för SHARE och planerna för framtiden. SHARE (the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en forskningsinfrastruktur som studerar hur hälsa, sociala, ekonomiska och...

Kan man lita på opinionsmätningarna?

Kan man lita på opinionsmätningarna?

Valår! Det betyder ökat fokus på opinionsmätningar av väljares röstningsintentioner. Det är förstås inte så konstigt. Mätningarna är inte bara politisk underhållning. De fyller en viktig demokratisk funktion. I ett parlamentariskt flerpartisystem som det svenska är...

Australiensisk studie relaterad till ESS

Australiensisk studie relaterad till ESS

Den australiensiska webbpanelen Life in Australia har samlat in data som nu kan jämföras med data från den nionde omgången av European Social Survey (ESS), som genomfördes 2018/2019. I webbpanelstudien som pågick mellan den 17 februari och den 2 mars 2020, fanns 163...