Våg 7 av SHARE tillgänglig

Omgång 7 av SHARE finns nu tillgängligt att ladda hem från http://www.share-project.org/data-access.html.

Nytt för omgång 7 är bland annat att åtta nya länder är inkluderade i undersökningen:  Bulgarien, Cypern, Finland, Litauen, Lettland, Malta, Rumänien och Slovakien. För första gången innehåller datamaterialet även mått på de fem stora personlighetsdragen (”Big Five Personality Traits”).  Mer information om våg 7 av SHARE hitttar du här.

 

 

 

ESS: Ny rapport om hälsa i Europa

Europas kvinnor drabbas betydligt oftare än de europeiska männen av huvudvärk och depressioner. Svenskarna är relativt nöjda med sin hälsa. Allra bäst mår irländarna och schweizarna. Det visar en ny sameuropeisk studie om hur medborgarna uppfattar sin fysiska och psykiska hälsa.

– Påfallande många européer uppger att de mår dåligt fysiskt eller psykiskt. Man kan se att det delvis hänger samman med ekonomiska och sociala villkor, säger forskningssamordnare Filip Fors som tillsammans med professor Mikael Hjerm, båda vid Umeå universitet, ansvarar för insamlandet av data i Sverige.

Det är en ny upplaga av ESS, European Social Survey, som nu presenteras. Rapporten speglar hur invånarna i 20 europeiska länder samt i Israel ser på sin hälsa och livssituation. Svenskarna visar sig överlag ha mycket bra hälsa i jämförelse med övriga länder. Åtminstone anser svenskarna själva det. Bara irländarna och schweizarna känner sig en aning friskare än svenskarna.

Svenskarnas hjärtan hör till de friskaste i Europa och svenskarna rör på sig mer än genomsnittseuropén. Sverige har dessutom varit framgångsrikt med rökavvänjning. Med bara 15 procents rökare är vi nu bäst i klassen.

Studien avlivar effektivt myten om att karga nordbor skulle vara mer depressiva än heta sydlänningar. I verkligheten tycks det vara precis tvärtom. Allra mest depressiv är man i Portugal, där nästan var tredje kvinna uppger att de har varit deprimerade den senaste veckan. Det är dubbelt så mycket som i Sverige. Överlag är invånarna i Syd- och Östeuropa mer depressiva än nordeuropéer. Bäst psykisk hälsa anser sig norrmän och finländare ha. Där är den psykiska hälsan dessutom jämställd. Annars är det betydligt fler kvinnor än män i Europa som uppger sig deprimerade.

ESS-studien skärskådar också de socioekonomiska förhållanden och deras påverkan på hälsan. Svenskarna anser sig lyckligt lottade när det gäller bostäder och ifråga om materiell trygghet under uppväxten. Även här är det invånarna i Syd- och Östeuropa som anser sig ha det sämst.

– Det tycks inte vara så enkelt som att den som har det sämre ställt har osundare vanor ifråga om kost, motion och rökning – det har de ofta också – utan studien visar även på en koppling mellan hälsa och faktorer som bostad, arbete och uppväxtförhållanden, säger Filip Fors.

Sammanlagt har drygt 40 000 personer, varav 1791 i Sverige, svarat på frågor om liv och hälsa.

Ladda ned European Social Survey-rapporten. Rapporten har även uppmärksammats av Science Daily.

Ny bok: Utblick – Sverige i en internationell jämförelse

Hur kommer det sig att människor är mer främlingsfientliga i vissa länder än i andra? Varför skiljer sig åsikter om jämställdhet inom familjen så mycket mellan länder? Stämmer det att människor blir allt mindre religiösa i takt med att länder moderniseras? Ökar eller minskar välbefinnandet över tid i Europas länder? Hur utvecklas livsvillkor och hälsa för den äldre befolkningen i Europa? Detta är exempel på frågor som besvaras i en ny antologi från Umeå universitet.

I dagens globaliserade värld spelar jämförelser mellan länder en allt mer framträdande roll. Inom den komparativa samhällsforskningen försöker forskare förklara och förstå likheter och skillnader mellan olika länder utifrån en mängd skilda teman och områden.

I boken Utblick ges ett smakprov på hur sådana skillnader och likheter kan beskrivas och förstås med hjälp av tre av världens främsta komparativa surveyundersökningar: European Social Survey (ESS), International Social Survey Programme (ISSP), samt The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Både jämförelser mellan länder vid en viss tidpunkt och förändringar över tid för olika länder står i fokus i de olika kapitlen.

– Studierna i antologin baseras på undersökningar som täcker in ett stort antal länder som skiljer sig åt avseende ekonomi, institutioner och kultur. Detta gör det möjligt att studera hur olika länders samhällssystem skiljer sig åt från varandra. Det kan till exempel handla om kunskap som fyller en viktig roll för att fatta policybeslut, berättar Jenny Olofsson, en av författarna till antologin.

I en av studierna analyseras till exempel attityder till invandring i Europa under 2000-talet. Trots föreställningar om att främlingsfientligheten ökar visar aktuell data att européerna har blivit något mer positiva till invandrare under 2000-talet.

Ett annat kapitel i boken tar upp vad människor har för åsikter i frågor som rör barnfamiljers fördelning av omsorgsarbete och försörjning. Den tydligaste skillnaden mellan länder visade sig vara mellan Sverige och Polen, där attityderna i Sverige är betydligt mer fokuserade på jämställdhet mellan könen medan attityderna i Polen präglas av en traditionell syn på fördelningen av försörjning och omsorgsansvar mellan män och kvinnor.

Ett tredje exempel visar på att äldre personer i de skandinaviska länderna är mer nöjda med sina sociala nätverk än de i södra Europa, detta trots att skandinaver har glesare kontakter och större geografisk avstånd mellan personer i nätverken.

Boken är populärvetenskapligt skriven och riktar sig till de som är intresserade av skillnader mellan länder vad gäller såväl socioekonomiska faktorer som attityder, hälsa och välbefinnande. Speciellt intressant torde boken vara för studenter, forskare, politiker, opinionsbildare och en samhällsintresserad allmänhet.

Författarna till boken

Andreas Bohman, fil. dr. i sociologi
Filip Fors, fil. dr. i sociologi
Gunnar Malmberg, professor i kulturgeografi
Ida Öun, fil. dr. sociologi
Jenny Olofsson, fil. dr. i kulturgeografi
Joakim Kulin, fil. dr i sociologi (Stockholms universitet)
Jonas Edlund, professor i sociologi
Lena Karlsson, fil. dr. i sociologi
Mikael Hjerm, professor i sociologi
Mikael Stattin, docent i sociologi

Ladda hem boken här.

Successful SHARE User Workshop 2016

workshop

The first Swedish workshop about SHARE took place on February 25th at the Aging Research Center in Stockholm. The main ambition with the workshop was to facilitate, encourage and stimulate researchers in Sweden to make use of SHARE-data in their scientific inquiry. More than 30 researchers from Sweden attended the workshop.

During the first part of the workshop Stefan Gruber and Tim Birkenbach from the SHARE central coordination team at MEA gave a general overview of the SHARE-study in addition to practical information on how to work with SHARE-data. During the afternoon a presentation of biomarkers, dried blood spots and health was held by Karen Andersen-Ranberg from University of Southern Denmark. Hasse Tjernberg who is the Nordic Head of Field at IPSOS in Sweden continued with a presentation that covered fieldwork and data collection in SHARE Sweden. The workshop ended with two Swedish research presentations: Magnus Lindwall from the University of Gothenburg who presented the relationship between physical activity and cognition and finally, Minna Genbäck from Umeå University who gave a talk about attrition when using SHARE-data. Taken all in all, the workshop was highly successful and will hopefully increase the use of SHARE in Sweden.

The Swedish SHARE-team would like to thank all attendees and presenters for a very interesting and successful workshop. A special thanks to Stefan Gruber and Tim Birkenbach from the SHARE central coordination team at Max Planck Institute in Munich. We also would like to give a special thanks to Carin Lennartsson for helping us to host the workshop at ARC. Below are some photos from the workshop.

Download PDF-files of the presentations from the workshop below:

Tim Birkenbach Special Data Sets

Tim Birkenbach Documentation

Stefan Gruber Generate Panel Dataset

Stefan Gruber General Overview

Minna Genbäck Predictors of decline in self-reported health in older ages

Magnus Lindwall Physical activity and cognition

Karen Andersen Ranberg DBS and health

Hasse Tjernberg – SHARE Data collection

stefantimcaren

hassemagnusminna

 

 

SHARE User Workshop 2016: February 25

faculty-979900_1280

25 FEBRUARY 2016 | STOCKHOLM

TIME: 9.00 – 16.30
PLACE: AGEING AND RESEARCH CENTRE, ARC.

The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) is a multidisciplinary and cross-national panel database of micro data on health, socio-economic status and social and family networks of approximately 110,000 individuals from 20 European countries (+Israel) aged 50 or older. SHARE has become a major pillar of the European Research Area, and was given a legal status as the first ever European Research Infrastructure Consortium (SHARE-ERIC) in March 2011.

The main ambition with the workshop is to facilitate, encourage and stimulate researchers in Sweden to make use of SHARE-data in their scientific inquiry. During this workshop we will introduce and present the SHARE project and how you can use the SHARE data in your research. We welcome all interested researchers to participate, new as well as old users of SHARE. Experts from the SHARE central coordination team at Max Planck Institute in Munich, will give lectures on the SHARE data base content, structure, panel design and documentation. Also, several new studies based on SHARE will be presented.

For more information about the workshop and registration click here.