Nytt nummer av ESS Topline Results Series belyser ämnet rättvisa i samhället

11 nov 2020

Den senaste utgåvan av ESS Topline Results Series handlar om rättvisa i samhället och baseras på resultat från den senaste omgången av European Social Survey (ESS) studien. Författarna till rapporten har analyserat data från 27 länder för att kunna undersöka människors inställning till fördelningsprinciper och rättvisa kring bland annat inkomst, möjligheter i livet samt politiska skeenden och beslutsprocesser.

Den nionde omgången av European Social Survey (ESS) som rapporten baseras på, genomfördes under 2018/2019. Bland resultaten framgår det bland annat att det är stor variation mellan olika länder, kring andelen som håller med påståendet att ett samhälle är rättvist när inkomster och förmögenheter är jämnt fördelade mellan alla människor, från 23 % i Norge till 78 % i Portugal. När det handlar om de 10 % anställda med de lägsta inkomsterna svarade majoriteten av respondenterna i samtliga länder att dessa inkomster är orimligt låga.

Enkäten innehöll även frågor som handlade om tillgång till utbildning och arbetstillfällen. Resultaten visar att i de länder där respondenterna ser mer positivt på sina egna möjligheter att nå den utbildningsnivå de önskar sig eller att få de jobb de söker, anser respondenterna även i högre utsträckning att deras egen inkomst är rimlig.

Du kan läsa mer om sammanställningen av resultaten på ESS webbplats, där du även hittar rapporten i sin helhet.

Senaste nytt

Ny data från omgång 9 av ESS

Ny data från omgång 9 av ESS

Nu finns ny data tillgänglig från omgång 9 av ESS-studien (European Social Survey). Den nionde omgången av studien genomfördes under 2018 och 2019 och den nya utgåvan innehåller data från 27 olika länder, däribland Sverige. De andra länderna är Belgien, Bulgarien,...

ESS har fått forskningsanslag för ett nytt projekt inom Horisont 2020

ESS har fått forskningsanslag för ett nytt projekt inom Horisont 2020

European Social Survey (ESS) har fått forskningsanslag från Horisont 2020, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Projektet som heter SUSTAIN 2, kommer att pågå från januari 2020 till och med december 2022, och merparten av finansieringen kommer att...